Quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học năm học 2019-2020
Quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học năm học 2019-2020 Tin hoạt động - Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ trường đại học;
- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
- Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 08/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Thương mại;
- Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại
- Căn cứ kết luận tại phiên họp ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc xác định mức thu học phí năm học 2019-2020;
07/08/2019