STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 NĐ60 21/06/2021 NĐ60 - Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập Tải tập tin 1
02 NĐ126 19/10/2020 NĐ126 - Quy định chi tiết Luật quản lý thuế Tải tập tin 1
03 NQ954 02/06/2020 NQ954 -Về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
04 NĐ99 30/12/2019 NĐ99 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học Tải tập tin 1
05 Luật 39 27/06/2019 Luat 39 - Luật đầu tư công Tải tập tin 1
06 Luật 38 27/06/2019 Luật 38 - Luật quản lý thuế Tải tập tin 1
07 Luật 34 29/11/2018 Luật 34 - Luật sửa đổi bổ sung Luật GDDH Tải tập tin 1
08 TT45 07/05/2018 TT45 - Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và TSCĐ do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp Tải tập tin 1
09 TT107 10/10/2017 TT107 - Huong dan che do ke toan HCSN Tải tập tin 1
10 NĐ16 14/02/2015 NĐ16 - Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Tải tập tin 1