Chức năng - Nhiệm Vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch của Nhà trường, tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán và quản lý về giá trị tài sản của Trường.

2. Nhiệm vụ

a. Làm đầu mối tổ chức công tác kế hoạch hóa phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn;
b. Làm đầu mối xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về quản lý tài chính của Nhà trường;
c. Tổ chức quản lý kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị trong Trường;
d. Xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế về tự chủ tài chính của Trường  theo quy địnhcủa Nhà nước;
e. Quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu của Trường và các đơn vị theo quy định; hướng dẫn, kiểm soát các tổ chức, đơn vị về các khoản chi, kiểm tra xét duyệt hồ sơ quyết toán kinh phí khoán chi hoạt động chuyên môn;
f. Tổ chức công tác kế toán của Trường theo quy định của pháp luật;
g. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất mức học phí, các khoản lệ phí và học bổng khuyến khích học tập đối với người học;
h. Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục ký hợp đồng, ứng vốn, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán các dự án đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật;
i. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật;
k. Phối hợp với các bộ phận chức năng trong Trường, các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tài chính kế toán của Trường theo quy định của pháp luật;
l. Thực hiện quản lý tài sản về mua sắm, sử dụng, kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định;
m. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Xem thêm